Rideklubben / Ordens- og sikkerhedsregler

Ordens- og sikkerhedsregler


1. Hvem og hvad gælder ordens- og sikkerhedsreglerne for
-Ordens- og sikkerhedsreglerne er gældende overalt på klubbens område, hvor intet andet er anført.
-Enhver af klubbens medlemmer er ansvarlig for, at reglerne altid overholdes.
-Klubbens ansatte personale og bestyrelse er bemyndiget til i særlige tilfælde at dispensere fra reglerne i form af tilladelser eller forbud. Anvisninger herfra skal altid følges.
-Klager og spørgsmål angående tvivlstilfælde eller lignende i forbindelse med reglerne rettes skriftligt til klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende.
-Bestyrelsen kan til enhver tid opstille specielle regler, hvor dette skønnes påkrævet.

2. Stald.
-Alle 4 sadelrum skal altid stå aflåst - også når man er ude at ride.
-Når man forlader staldene og ridehuset som den sidste slukkes og lukkes der. Stalden skal være lukket og lyset slukket senest kl. 22.00, herefter skal være ro for hestene.
-Forsvarligt fodtøj skal bæres, når man befinder sig i staldene. (Ej sandaler eller lign.)
-Det er ikke tilladt at råbe eller løbe i staldene.
-Der må ikke være løse hunde i staldene, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke.
-For at opholde sig alene i staldene, skal man have taget ryttermærke 1, eller have viden svarende dertil.
-Det er ikke tilladt at binde hestene i boksdørene, kun i de faste bokstremmer.
-Hestene må ikke stå unødigt længe bundet på staldgangen, i vandspiltorvet eller på striglepladserne, og ej uden opsyn..
-Der må ikke være løse heste på staldgangen
-Når heste bliver trukket gennem porte og døre, skal man sørge for, at disse er forsvarlige åbne, så de ikke kan lave
ulykke på hest og/eller menneske.
-Staldgangen skal være fejet og ryddet. Grimer og dækkener skal hænges op eller lægges ind i boksen. Der må kun hænge det mest nødvendige.
-Al rideudstyr skal opbevares i staldskabene.
-Der må ikke bores i bokslågerne uden forudgående aftale med bestyrelsen herom. Opsatte knager, holdere eller tilsvarende må ikke tages ned igen.
-Man fejer altid efter sig – både inden man rider ud – og inden man tager hjem
-Der må ikke efterlades hestepærer, smedeaffald eller lign. på staldgangen, på vaskepladserne og i solariet. -Smedeaffald og afklippet pels skal i skraldespanden. Aldrig på møddingen.
-Hestepærer fra staldgangen afleveres ind i egen boks eller køres på møddingen, ikke ud af sidedørene i staldene eller i andre bokse.
-Indgangene skal holdes pæne og fri af hestepærer og lign.
-Solariet er ikke en strigleplads. Her må kun stå heste, der får sol og som er under opsyn.
-Alle brugere af stalde og ridehus har pligt til at sætte sig ind i brandevakueringsvejledningen samt førstehjælps- vejledningen, som er ophængt begge steder.


3. Færdsel på klubbens område.
-Al ridning på vejene, på og omkring klubbens område, skal foregå i skridt. Dette gælder ikke på ridestierne.
-Alle ryttere til hest/pony skal bære sikkerhedsgodkendt, fastspændt ridehjelm under al ridning - med undtagelse af ryttere med bagrytter..
-Alle ryttere skal bære sikkerhedsmæssig korrekt fodtøj både ved ridning og anden håndtering af hesten. Ved ridning skal støvlen have en glat/let rillet sål, en lille hæl og ingen løse snører, der kan hænge fast i bøjlen.
-Ingen må fastgøre sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
-Ingen fører en hest uden trense eller træktov.
-Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet.
-Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
-Ingen anvender sporer uhæmmet.
-Ved ridning på særligt urolige heste, må man sørge for, at det foregår således, at det ikke kan genere andre ryttere, fodgængere osv.
-Al ridning skal foregå iflg. Dansk Rideforbunds etiske regelsæt.

-Klubbens faciliteter, herunder materiel, bokse, løbegange, folde, ridehus, ridebaner, dressur- og springhegn osv. må ikke udsættes for unødig overlast.
-Skader på klubbens faciliteter meddeles straks til staldpersonalet eller klubbens bestyrelse.
-Støjende og voldsom adfærd er ikke tilladt.
-Som hovedregel skal al anden færdsel vige for heste på klubbens område.
-Hunde skal føres i snor overalt på klubbens område, når der er heste i nærheden, og må kun medtages i ridehuset, hvis de ikke er til gene for de tilstedeværende ryttere.
-Al ophold og færdsel på klubbens område er på eget ansvar.
-Biler, trailere og cykler henvises til parkering på P-pladserne og uden at være til gene for andre. Dvs. staldindgangene SKAL altid holdes fri.
-Trailerlæssepladsen ved blomsterbedet er forbehold af- og pålæsning af heste, ikke bil- eller trailerparkering.
-Affald henvises til de opsatte skraldestativer.
-Rygning er strengt forbudt overalt på alle klubbens indendørsområder også i ridehuset.
-Åbningstiderne er fra kl. 7.30 – kl. 22.00. Undtaget herfor er dog ved stævne-deltagelse samme dag eller i tilfælde af sygdom hos hesten/ponyen.

4. Benyttelse af ridehus og baner.
-Hestepærer SKAL altid fjernes fra ridehusbunden hurtigst muligt.
-Kun ryttere, hjælpere og undervisere må færdes på banen. Tilskuere og andre personer går uden om, når der er heste i ridehuset. Færdsel til fods i ridehuset er dog altid tilladt for at fjerne hestepærer.
-For at deltage i “fri ridning” uden undervisning, skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil.
-Det er tilladt for medlemmer af HOL at modtage undervisning fra egen instruktør efter godkendt aftale med
bestyrelsen. Tid i ridehuset bestilles på skemaet i ridehuset. Der må max. undervise 2 instruktører ad gangen i ridehuset i dressur og 1 ad gangen i springning.
-Træning eller motionering af heste udefra på klubbens område, er kun tilladt når den person, der forestår denne, har betalt for benyttelse af klubbens faciliteter for den pågældende periode. Centerkort følger opstaldede heste.
-Ved deltagelse i kursus arrangeret af klubben er centerkort og medlemskab ej påkrævet.
-Det er tilladt at slippe hesten løs i ridehuset, hvis ingen andre ønsker at benytte det. Hesten skal i så fald være under opsyn af en person, der opholder sig i ridehuset. Hesten skal være iført grime eller hovedtøj.
-Der må ikke springes og rides på springbanen, hvis den er lukket pga. vådt/glat føre.
-Heste som trækkes fra den ene stald til den anden skal benytte stierne uden om ridehuset, ikke hen over ridehus-
banen, medmindre vejret er meget dårligt eller tilladelse gives
-Longering og andet arbejde for hånden er kun tilladt, hvis samtlige andre ryttere er indforstået med det. Der skal HØJT OG TYDELIGT spørges om lov inden der begyndes. Kommer der nye ryttere på banen eller i ridehuset efter
påbegyndt longering, er det tilladt at færdiggøre dette. Der må ikke longeres i ridehuset når der foregår skemaplanlagt undervisning.
-Op- og afsidning sker på midten eller i et af hjørnerne ved skamlerne.
-Parade og tilbagetrædning indøves mindst 1,5 meter inden for hovslaget således, at der kan arbejdes ugeneret på dette.
-Skridt foregår altid på hovslaget (enkeltvis, ikke to og to) – øvrige ryttere rider uden om. Er der andre ryttere i ridehuset, må man ikke holde stille med sin hest på hovslaget kun for at snakke.
-Voldsom brug af diverse hjælpere er ikke velset og skal indskrænkes maksimalt.
-Hesten skal under al ridning bære fastspændt optømning og må ikke rides kun i grime eller tilsvarende.
-Man mødes venstre mod venstre. Skridt har altid ret til hovslaget.
-Døre, porte, låger og led til stalde, folde og ridehus skal lukkes efter passage. Staldportene ud imod banerne må
gerne stå åben om natten i sommerhalvåret når alle led er lukket.
-I ridehuset, i ”Krybben” og på dressurbane 1, skal alt lys slukkes umiddelbart efter brug. I “Krybben” skal al øvrig strøm være slukket når der ikke er nogen tilstede.

5. Terræn
-Rid altid med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
-Rid altid med sikkerhedsmæssig korrekt fodtøj. Støvlen skal have en glat/let rillet sål, en lille hæl og ingen løse snører, der kan hænge fast i bøjlen.
-Ingen ryttere under 18 år rider ud i terrænet alene, med mindre der foreligger skriftlig tilladelse fra forælder.
-Hav altid din mobiltelefon med dig, når du rider ud.
-Vær sikker på når I rider flere ud, at I er enige om turens art (skridttur eller flere gangarter).
-Husk kun at skridte på ridestien i skoven.
-Læs i øvrigt på hjemmesiden, om placering af ridestier.
-Færdselsloven skal overholdes og alle er forpligtet på at vise hensyn til andre trafikanter.
-Følg Dansk Ride Forbunds anbefalinger omkring ridning i trafikken

6. Springning
-Sikkerhedsvest skal bæres af alle ryttere under 18 år. Det anbefales alle uanset alder at bære sikkerhedsvest.
-Der må kun springes, når der er mindst én person til stede udover rytteren, som samtidig er i stand til at kunne tilkalde hjælp i tilfælde af uheld.
-Springning i ridehuset må kun ske i de dertil aftalte skemalagte timer af medlemmerne eller med speciel tilladelse fra bestyrelsen. Det er ikke tilladt at sætte spring op før de aftalte tidspunkter.
-Det er ikke tilladt at ride dressur når ridehuset er forbeholdt springning, ligesom det tilsvarende heller ikke er tilladt at springe når ridehuset er forbeholdt dressur.
-Ridehuset må søndag fra kl. 17-18 anvendes til løsspringning.
-Forhindringerne i ridehuset skal altid sættes pænt og helt på plads umiddelbart efter brug. Bommene skal hænges i farveorden
-Det er ikke tilladt at bruge græsspringbanen, når den er lukket pga. vådt/glat føre.
-Alle springbomme skal altid sætte op i holderne og græsspringbanen må aldrig efterlades med springbomme direkte liggende på jorden.

7. Fodring
-Bestyrelsen vurderer hvorvidt en person over 16 år er i stand til at varetage en aften eller weekend fodervagt.
-Bestyrelsens retningslinier for fodring samt luk på fold som findes i foderrummet i stald 1 skal altid følges.
-Det er kun personalet samt fodervagten den pågældende dag der må fodre med krybbefoder, hø og wrap. Kun halmen er til fri afbenyttelse.
-Der skal vises hensyn og gøres plads til at personalet samt fodervagterne kan komme til at fodre.

8. Foldregler
-Når heste/ponyer føres på fold, skal de være iført grime og træktov.
-Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.
-Ved udlukning på fold, skal foldoversigten, som hænger ved tavlerne bruges. Personalets eller bestyrelsens anvisninger skal altid følges.
Det er enhver hesteejers ansvar at sørge for vanding og reparationer af den fold, ens hest/pony går på. Dette sker i et samarbejde mellem alle brugere af folden.
-El-hegnet skal altid være tændt, inden hestene lukkes ud. Alle led skal lukkes på folden efter brug. Sidedøren i stald 2 ud til foldene skal altid være lukket.
-Ryttere under 16 år må gerne hjælpe til ved ud- og indlukning. Dette skal dog gøres under ansvar og opsyn af envoksen hestekyndig person. Derudover skal personen have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil.
-Man må under ingen omstændigheder efterlade 1 hest alene på fold. Ingen heste må gå alene på fold.
-De små sygefolde er kun til heste og ponyer, der er syge eller restituerende ifølge dyrlægeerklæring. Der findes ikke enefolde.
-Enhver opstalder skal melde evt. skader på hegn til bestyrelsen. Er skaden så stor at hestene kan komme til skade, skal disse tages ind fra folden, så det kan blive repareret.
-Foldene må bruges om eftermiddagen, ved egen hjælp. Ingen heste må gå ude efter mørkets frembrud, med mindre de står på døgnfold

9. Mødding
-Hesten skal stå tørt på et godt underlag. Se evt. lov om hestehold § 11 stk. 2 samt HOL opstaldningskontrakt pkt.
8. Evt. bøde fra fødevarestyrelsen tilfalder hesteejeren og ikke klubben.
-Der må kun læsses af på møddingen – ikke udenfor. Kanten langs møddingen skal være fri. Man jævner altid
aflæsset mødding ud efter sig.
-Der må ikke læsse af på kørepladerne som personalet har lagt ud.Disse regler er opdateret pr. 1. september 2017
Bestyrelsen

© 2016 Holbæk Rideklub | Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk  | hol.bestyrelse@gmail.com