Rideklubben / Ordens- og sikkerhedsregler

Ordens- og sikkerhedsregler


1. Hvem gælder HOL´s sikkerheds- og ordensregler for
-Sikkerheds og ordensreglerne er gældende for alle der opholder sig på HOL´s område.
-Alle klubbens medlemmer er ansvarlige for, at ordensreglerne overholdes.
-Al ridning og omgang med heste og ponyer i HOL skal foregå iht. Dansk ride Forbunds retningslinier for etisk korrekt brug af hesten til ridesport pr. 1. januar 2021.
-Al hesteopstaldning i HOL skal foregå iht. Lov om hold af heste.
-Rygning og brug af åben ild er ikke tilladt på alle klubbens indendørsområder.
-Alle heste der opholder sig på klubbens område skal være influenzavaccineret og være påtegnet på ejerens indbo-/familieforsikring.
-Klubbens bestyrelse er bemyndiget til i særlige tilfælde at dispensere fra reglerne i form af tilladelser eller forbud. Anvisninger herfra skal altid følges.


2. Færdsel på klubbens område.
-Åbningstiderne i ridehuset er fra kl. 6.00 – kl. 22.00. Undtaget er dog v/stævnedeltagelse samme dag eller i tilfælde af sygdom hos hesten.
-Al ophold og færdsel på klubbens område er på eget ansvar.
-Klubbens faciliteter må ikke udsættes for unødig overlast.
-Skader på klubbens faciliteter, inventar eller materiel meddeles straks til klubbens bestyrelse.
-Ingen må fastgøre sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
-Ingen fører en hest uden grime og træktov, trense eller tilsvarende optømning.
-Det er ikke tilladt at springe hen over hegnet på hverken de udendørs dressurbaner eller den udendørs springbane.
-På alle grønne områder i HOL udenfor foldene, må der ikke være løse heste.
-Der skal altid holdes en sikkerhedsafstand på mindst 1 meter mellem hestene. Undtaget herfor er dog heste der til dagligt går på fold sammen.
-Hunde skal føres i snor. Undtaget herfor kan være enkelte hunde,der ifølge fast aftale med bestyrelsen indgår i skadedyrbekæmpelse på klubbens område.
-Biler, trailere og cykler skal parkeres på P-pladserne.
-Alle 4 staldindgange skal altid holdes fri.
-Trailerlæssepladsen ved blomsterbedet er forbehold af- og pålæsning af heste samme dag.
-Ved al kørsel på markvejen til og fra klubben skal der tages hensyn til vores naboer.


3. Stald.
-Al ophold i staldene skal altid foregå på en rolig og behersket måde og i respekt for at staldene er hestenes hjem.
-Løb, råb, leg og anden støjende adfærd herunder brug af generende musik, talebeskeder, face-time, YouTube videoer og tilsvarende er derfor ikke tilladt inde i staldene.
-Når man forlader staldene og ridehuset som den sidste lukkes og slukkes der for lyset overalt.
-Alle 4 sadelrum skal altid stå aflåst - også når man er ude at ride.
-Boksdørene ind til lagerboksene i stald 2 skal altid stå lukket.
-Striglepladser, vaskepladser og solarium er til fælles afbenyttelse for alle og må derfor ikke bruges til opbevaring.
-Heste udefra har af hensyn til smitterisiko ikke adgang til stald 2.
 

4. Brug af striglespiltorve, staldgang og vandspiltorv til røgt og pleje af hesten.
-I striglespiltorvene skal de af klubben opsatte opbindingskæder benyttes. Hestene altid stå opbundet i lukket grime eller tilsvarende lukket anordning og være fastgjort i både højre og venstre side af grimen eller tilsvarende lukket anordning.
-Det er kun tilladt at binde hestene på staldgangen i de faste bokstremmer. Ikke i boksdørene. Hestene skal altid stå opbundet i lukket grime eller tilsvarende lukket anordning og være fastgjort i passende sikkerhedslængde de faste bokstremmer i både højre og venstre side af grimen eller tilsvarende lukket anordning.
-Hestene må ikke stå unødigt længe bundet på staldgangen, i striglespiltorvene og i vandspiltovet. Fodring af hesten skal altid foregå inde i boksen.
-Der må ikke være løse heste på staldgangen.
-I Solariet må der kun stå heste der får sol og som er under opsyn og som er bundet op i både højre og venstre side i lukket grime eller tilsvarende lukket anordning i de af klubben opsatte opbindingskæder. 

5. Opbevaring af rideudstyr og foder
-Rideudstyr skal opbevares inde i sadelrummene og inde i stald skabene i stald 2.
-Dækkener skal opbevares inde i dækkenrummene i stald 1 og stald 2, medmindre andet er aftalt med bestyrelsen.
-Der er én sadelplads og én trenseplads i det øverste sadelrum til hver boks og én sadelplads og én trenseplads i de nederste sadelrum til hver boks i stald 2.
-Rideklubben stiller ikke opbevaringsplads til rådighed til øvrigt rideudstyr.
-De nederste pladser i begge sadelrum er altid forbeholdt de mindste ryttere i klubben.
-Der må max. hænge 4 ting på bokslågen.
-Der må ikke bores i bokslågerne uden forudgående aftale med bestyrelsen herom.
-Opsatte knager, holdere eller tilsvarende må ikke tages ned igen.
- Grimer og dækkener skal under ridning hænges op eller lægges ind i egen boks.
-Al krybbefoder skal opbevares i de af bestyrelsen anviste aflukkede rum.
-Al stråfoder skal opbevares på de af bestyrelsen anviste pladser.

6. Renholdelse af staldene
-Der skal altid holdes god orden overalt i hele stalden og gøres plads til alle øvrige.
-Der skal også altid holdes god orden i de fælles lagerbokse, i sadelrummene, i dækkenrummene og i de fælles foderrum og gøres plads til at alle kan være der, at alle og har lige meget plads.
-Man fejer og rydder altid op efter sig med det samme.
-Der må ikke efterlades hestepærer, smedeaffald eller lign. i striglespiltorvene, på staldgangen, på vaskepladserne og i solariet.
-Smedeaffald og afklippet pels må aldrig køres på møddingen.
-Hestepærer fra staldgangen afleveres enten ind i egen boks eller køres på møddingen.
-Alle indgangene skal holdes pæne og fri af hestepærer, halm og lign.
-Brandbart affald henvises til de opsatte skraldestativer.
-Den røde container må kun bruges til brandbart affald.
-Ikke brandbart affald tages med hjem igen.


7. Porte
-Staldportene ud i mod P-pladsen skal stå på klem for natten hele året rundt.
-Staldportene ud imod banerne skal stå så vidt muligt åben om natten i sommerhalvåret.
-Leddene for enden af løbegangen skal altid stå lukket v/ud- og indluk fra fold og om natten.


8. Fodring
-Der skal vises hensyn og gøres plads til at fodervagterne kan komme til at fodre.
-Fordring må kun foregå på de i mellem bestyrelsen og pensionærerne fastsatte tidspunkter og som er oplyst på staldvagtskemaet i stalden. 


9. Mødding
-Der må kun læsses af på møddingen – aldrig udenfor.
-Kanten langs møddingen skal være fri.
-Man skal altid jævne aflæsset mødding ud efter sig selv.
-Der må ikke læsses af på de køreplader, der lagt ud som køreunderlag på møddingen.


10. Foldregler
-Ved udlukning på fold, skal den af lederen af hestepensionatet udarbejdede foldoversigten overholdes.
-Alle heste på foldene skal have adgang til frisk vand.
-Hestene går altid opdelt heste og ponyer hver for sig, hopper og vallakker hver for sig.
-Når heste/ponyer føres på fold, skal de være iført grime og træktov.
- Det er enhver hesteejers ansvar at sørge for vanding og reparationer af den fold, ens hest/pony går på. Dette sker i et samarbejde mellem alle brugere af folden. HOL leverer materialerne til nødvendig reparation eller vedligeholdelse af foldene.
-Elhegnet skal altid være tændt, inden hestene lukkes ud og skal slukkes, efter sidste hest er taget ind.
-Alle led skal af hensyn til strømforsyningen på foldene altid stå lukket, undtagen når der passerer heste.
-Man må under ingen omstændigheder efterlade 1 hest alene på fold.
-I vinterhalvåret skal sidste hest været taget ind fra fold inden mørkets frembrud.
-Sygefoldene er kun til heste og ponyer, der er syge eller restituerende, dyrlægeerklæring skal kunne forevises om nødvendigt.
-Sygefoldene og jordfolden skal muges mindst 2 gange ugentligt under brug.


11. Ridning i ridehus samt på de udendørs baner og øvrige faciliteter.
-Hesten skal under al ridning på HOL´s faciliteter dvs. baner, ridestier og i dyrehaven bære fastspændt optømning på hovedet, dvs. alm. trense med eller uden bid / hackamore og må ikke rides kun i grime.
-Alle ryttere skal bære sikkerhedsgodkendt, fastspændt ridehjelm under al ridning
-Trav og galop må kun foregå i ridehuset samt på rideklubbens 4 udendørs baner og på ridestierne.
-På de grønne områder omkring banerne, skråningen og f.eks. langs stald 1 må der kun rides i skridt
-Kun ryttere og undervisere må færdes til fods på ridebanerne.
-Hestepærer skal altid fjernes fra den indendørs ridehusbund hurtigst muligt.
-Færdsel til fods på den indendørs ridebane i ridehuset er altid tilladt for at fjerne hestepærer.
-Det er tilladt for medlemmer at modtage undervisning fra egen instruktør. Tid i ridehuset bestilles på fællesskemaet i ridehuset.
–Der må max. undervise 2 instruktører ad gangen i dressur og 1 ad gangen i springning.
-Træning af heste udefra på klubbens område er kun tilladt efter at den person, der forestår dette, har indbetalt for benyttelse af klubbens faciliteter for den pågældende periode.
-Heste som trækkes fra den ene stald til den anden stald, skal ske uden om ridehuset.
-Skridt foregår altid enkeltvis på hovslaget. Kun to og to, hvis der ikke er andre ryttere.
-Er der andre ryttere i ridehuset, må man ikke holde stille med sin hest på hovslaget kun for at snakke med publikum.
-Hesten skal under ridning bære fastspændt optømning og må ikke rides kun i grime.
-Man mødes venstre mod venstre. Skridt har dog altid ret til hovslaget.
-Parade øves indenfor hovslaget.
-Det er ikke tilladt at slippe hesten løs i ridehuset.
-Ridning med Cordeo eller tilsvarende halsrem må kun foregå på aflukket bane med et sikkerhedshegn på mindst 120 cm og når det foregår i ridehuset på de i ridehusskemaet 2 fastlagte ugentlige tider.   


12. Longering
-Udendørs longering henvises til bane 2.
-Longering eller tilsvarende arbejde i lang line for hånden i ridehuset er kun tilladt, hvis samtlige andre ryttere forinden er spurgt om lov til dette.
-Kommer der nye ryttere i ridehuset efter påbegyndt longering, er det tilladt at færdiggøre dette.
-Longering i ridehuset er som udgangspunkt ikke tilladt når der foregår skemaplanlagt undervisning. Undtaget herfra er dog, hvis der er veterinære hensyn hos hesten som taler herfor. 


13. Springning i ridehus og på springbanen samt pony-games
-Sikkerhedsvest skal bæres af alle ryttere under 18 år.
-Springning og pony-games i ridehuset kan ske i de dertil aftalte skemalagte timer eller hvis der er givet rettidig besked herom på Messenger tråden - HOL ridehus. I modsat fald har alm. ridning førsteret.
-Der må kun springes og rides pony-games, når der er mindst én person over 18 år til stede udover rytteren, som samtidig er i stand til at kunne tilkalde hjælp i tilfælde af uheld og som er ansvarlig for at aktiviteten foregår iht. Dansk Ride Forbunds retningslinjer for etisk korrekt brug af hesten til ridesport pr. 1. januar 2021
-Bomtræning og cavalettis arbejde med en max. højde på indtil 30 cm. må gerne finde sted, når man er alene i ridehuset eller på banerne.
-Forhindringerne i ridehuset skal altid sættes pænt og helt ind på plads kort efter brug.
-Bommene skal altid hænges op i farveorden kort efter brug.
-Det er ikke tilladt at bruge den udendørs græsspringbane i vinterhalvåret, eller i sommerhalvåret, når den er lukket pga. vådt/glat føre.
-Græsspringbanen må aldrig efterlades med springbomme liggende direkte på jorden.
 

14. Ridning i terræn
-Dansk Ride Forbunds anbefalinger omkring ridning i trafikken skal overholdes
-Al ridning på markvejen ned til klubben og på de tilladte stier i skoven skal foregå i skridt.
-Færdselsloven skal overholdes og alle er forpligtet på at vise hensyn til øvrige trafikanter.


Forslag til ændringer eller tilføjelser modtages skriftligt til klubbens bestyrelse på hol.bestyrelse@gmail.com 

Klager og spørgsmål angående tvivlstilfælde eller lignende i forbindelse med reglerne rettes skriftligt til klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende.

Hvis HOL´s sikkerheds- og ordensregler ikke overholdes af heste- eller ponyejeren efter påmindelse herom, bortfalder opstaldningskontakten eller facilitetskortet.Opdateret 16. september 2021 - Bestyrelsen


© 2016 Holbæk Rideklub | Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk  | hol.bestyrelse@gmail.com