Rideklubben / Ordens- og sikkerhedsregler

Ordens- og sikkerhedsregler


1. Hvem gælder HOL´s sikkerheds- og ordensregler for
-Sikkerheds og ordensreglerne er gældende for alle der opholder sig på HOL´s område.
-Alle klubbens medlemmer er ansvarlige for, at ordensreglerne overholdes.
-Al ridning og omgang med heste og ponyer i HOL skal foregå iht. DRF´s retningslinjer for korrekt anvendelse af hesten til ridning.
-Al hesteopstaldning i HOL skal foregå iht. Lov om hold af heste.
-Rygning og brug af åben ild er ikke tilladt på alle klubbens indendørsområder.
-Alle heste der opholder sig på klubbens område skal være influenzavaccineret og være påtegnet på ejerens indbo-/familieforsikring.
-Klubbens bestyrelse er bemyndiget til i særlige tilfælde at dispensere fra reglerne i form af tilladelser eller forbud. Anvisninger herfra skal altid følges.


2. Færdsel på klubbens område.
-Åbningstiderne i ridehuset er fra kl. 6.00 – kl. 22.00. Undtaget er dog v/stævnedeltagelse samme dag eller i tilfælde af sygdom hos hesten.
-Al ophold og færdsel på klubbens område er på eget ansvar.
-Klubbens faciliteter må ikke udsættes for unødig overlast.
-Skader på klubbens faciliteter, inventar eller materiel meddeles straks til klubbens bestyrelse.
-Ingen må fastgøre sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
-Ingen fører en hest uden grime og træktov, trense eller tilsvarende optømning.
-Hunde skal føres i snor. Undtaget herfor kan være enkelte hunde,der ifølge fast aftale med bestyrelsen indgår i skadedyrbekæmpelse på klubbens område.
-Biler, trailere og cykler skal parkeres på P-pladserne.
-Alle 4 staldindgange skal altid holdes fri.
-Trailerlæssepladsen ved blomsterbedet er forbehold af- og pålæsning af heste samme dag.
-Ved al kørsel på markvejen til og fra klubben skal der tages hensyn til vores naboer.


3. Stald.
-Al ophold i stalden skal foregå i respekt for at stalden er hestenes hjem.
-Løb og anden støjende adfærd er derfor ikke tilladt. Undtaget herfor er nødsituationer.
-Når man forlader staldene og ridehuset som den sidste lukkes og slukkes der for lyset overalt.
-Alle 4 sadelrum skal altid stå aflåst - også når man er ude at ride.
-Striglepladser, vaskepladser og solarium er til fælles afbenyttelse for alle og må derfor ikke bruges til opbevaring.
-Heste udefra har af hensyn til smitterisiko ikke adgang til stald 2. 


4. Opbinding
-Det er kun tilladt at binde hestene på staldgangen i de faste bokstremmer. Ikke i boksdørene.
-Opbundne heste skal altid stå i lukket grime eller tilsvarende lukket anordning.
-Hestene må ikke stå unødigt længe bundet på staldgangen, på striglepadserne eller i vandspiltovet.
-Der må ikke være løse heste på staldgangen.
-I Solariet må der kun stå heste der får sol og som er under opsyn.


5. Opbevaring af rideudstyr og foder
-Al rideudstyr skal opbevares inde i sadelrummene, i staldskabene eller i dækkenrummene.
-Der må max. hænge 4 ting på bokslågen.
-Der må ikke bores i bokslågerne uden forudgående aftale med bestyrelsen herom.
-Opsatte knager, holdere eller tilsvarende må ikke tages ned igen.
- Grimer og dækkener skal under ridning hænges op eller lægges ind i egen boks.
-Al krybbefoder skal opbevares i de af bestyrelsen anviste aflukkede rum.
-Al stråfoder skal opbevares på de af bestyrelsen anviste pladser.

6. Renholdelse af staldene
-Man fejer altid efter sig
-Der må ikke efterlades hestepærer, smedeaffald eller lign. på staldgangen, i striglespiltorvene på vaskepladserne og i solariet.
-Smedeaffald og afklippet pels må aldrig køres på møddingen.
-Hestepærer fra staldgangen afleveres enten ind i egen boks eller køres på møddingen.
-Alle indgangene skal holdes pæne og fri af hestepærer, halm og lign.
-Brandbart affald henvises til de opsatte skraldestativer.
-Ikke brandbart affald tages med hjem igen.


7. Porte
-Staldportene ud i mod P-pladsen skal stå på klem for natten hele året rundt.
-Staldportene ud imod banerne skal stå så vidt muligt åben om natten i sommerhalvåret.
-Leddene for enden af løbegangen skal altid stå lukket v/ud- og indluk fra fold og om natten.


8. Fodring
-Der skal vises hensyn og gøres plads til at fodervagterne kan komme til at fodre.
-Fordring må kun foregå på de i mellem bestyrelsen og pensionærerne fastsatte tidspunkter og som er oplyst på staldvagtskemaet i stalden. 


9. Mødding
-Der må kun læsses af på møddingen – aldrig udenfor.
-Kanten langs møddingen skal være fri.
-Man skal altid jævne aflæsset mødding ud efter sig selv.
-Der må ikke læsses af på de køreplader, der lagt ud som køreunderlag på møddingen.


10. Foldregler
-Ved udlukning på fold, skal den af lederen af hestepensionatet udarbejdede foldoversigten overholdes.
-Alle heste på foldene skal have adgang til frisk vand.
-Hestene går altid opdelt heste og ponyer hver for sig, hopper og vallakker hver for sig.
-Når heste/ponyer føres på fold, skal de være iført grime og træktov.
- Det er enhver hesteejers ansvar at sørge for vanding og reparationer af den fold, ens hest/pony går på. Dette sker i et samarbejde mellem alle brugere af folden. HOL leverer materialerne til nødvendig reparation eller vedligeholdelse af foldene.
-Elhegnet skal altid være tændt, inden hestene lukkes ud og skal slukkes, efter sidste hest er taget ind.
-Alle led skal af hensyn til strømforsyningen på foldene altid stå lukket, undtagen når der passerer heste.
-Man må under ingen omstændigheder efterlade 1 hest alene på fold.
-I vinterhalvåret skal sidste hest været taget ind fra fold inden mørkets frembrud.
-Sygefoldene er kun til heste og ponyer, der er syge eller restituerende, dyrlægeerklæring skal kunne forevises om nødvendigt.
-Sygefoldene og jordfolden skal muges mindst 2 gange ugentligt under brug.


11. Ridning i ridehus og på dressurbanerne.
-Alle ryttere skal bære sikkerhedsgodkendt, fastspændt ridehjelm under al ridning
-Kun ryttere og undervisere må færdes til fods på ridebanerne.
-Hestepærer skal altid fjernes fra den indendørs ridehusbund hurtigst muligt.
-Færdsel til fods på den indendørs ridebane i ridehuset er altid tilladt for at fjerne hestepærer.
-Det er tilladt for medlemmer at modtage undervisning fra egen instruktør. Tid i ridehuset bestilles på fællesskemaet i ridehuset.
–Der må max. undervise 2 instruktører ad gangen i dressur og 1 ad gangen i springning.
-Træning af heste udefra på klubbens område er kun tilladt efter at den person, der forestår dette, har indbetalt for benyttelse af klubbens faciliteter for den pågældende periode.
-Heste som trækkes fra den ene stald til den anden stald, skal ske uden om ridehuset.
-Skridt foregår altid enkeltvis på hovslaget. Kun to og to, hvis der ikke er andre ryttere.
-Er der andre ryttere i ridehuset, må man ikke holde stille med sin hest på hovslaget kun for at snakke med publikum.
-Hesten skal under ridning bære fastspændt optømning og må ikke rides kun i grime.
-Man mødes venstre mod venstre. Skridt har dog altid ret til hovslaget.
-Parade øves indenfor hovslaget.
-Det er ikke tilladt at slippe hesten løs i ridehuset.  


12. Longering
-Udendørs longering henvises til bane 2.
-Longering eller tilsvarende arbejde i lang line for hånden i ridehuset er kun tilladt, hvis samtlige andre ryttere forinden er spurgt om lov til dette.
-Kommer der nye ryttere i ridehuset efter påbegyndt longering, er det tilladt at færdiggøre dette.
-Longering i ridehuset er som udgangspunkt ikke tilladt når der foregår skemaplanlagt undervisning. Undtaget herfra er dog, hvis der er veterinære hensyn hos hesten som taler herfor. 


13. Springning i ridehus og på springbanen.
-Sikkerhedsvest skal bæres af alle ryttere under 18 år.
-Springning i ridehuset må kun ske i de dertil aftalte skemalagte timer eller med speciel tilladelse fra bestyrelsen f.eks. v/salgsfremvisning
-Der må kun springes, når der er mindst én person til stede udover rytteren, som samtidig er i stand til at kunne tilkalde hjælp i tilfælde af uheld.
-Forhindringerne i ridehuset skal altid sættes pænt og helt ind på plads kort efter brug.
-Bommene skal altid hænges op i farveorden kort efter brug.
-Det er ikke tilladt at bruge den udendørs græsspringbane i vinterhalvåret, eller når den er lukket i sommerhalvåret pga. vådt/glat føre.
-Græsspringbanen må aldrig efterlades med springbomme liggende direkte på jorden.


14. Ridning i terræn
-Dansk Ride Forbunds anbefalinger omkring ridning i trafikken skal overholdes
-Al ridning på markvejen ned til klubben og på de tilladte stier i skoven skal foregå i skridt.
-Færdselsloven skal overholdes og alle er forpligtet på at vise hensyn til øvrige trafikanter.


Forslag til ændringer eller tilføjelser modtages skriftligt til klubbens bestyrelse på hol.bestyrelse@gmail.com 

Klager og spørgsmål angående tvivlstilfælde eller lignende i forbindelse med reglerne rettes skriftligt til klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende.

Hvis HOL´s ordensregler ikke overholdes af heste- eller ponyejeren efter påmindelse herom, bortfalder opstaldningskontakten eller facilitetskortet.Opdateret marts 2021 - Bestyrelsen


© 2016 Holbæk Rideklub | Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk  | hol.bestyrelse@gmail.com