Rideklubben / Ordens- og sikkerhedsregler

Ordens- og sikkerhedsregler


1. Hvem gælder HOL´s sikkerheds- og ordensregler for
-Sikkerheds og ordensreglerne er gældende for alle der opholder sig på HOL´s område.
-Alle klubbens medlemmer er ansvarlige for at reglerne overholdes.
-Al ridning og omgang med heste og ponyer i HOL skal foregå iht. Dansk ride Forbunds retningslinier for etisk korrekt brug af hesten til ridesport pr. 1. januar 2021.
-Al hesteopstaldning i HOL skal foregå iht. Lov om hold af heste.
-Rygning og brug af åben ild er ikke tilladt på alle klubbens indendørsområder.
-Alle heste der opholder sig på klubbens område skal være influenzavaccineret og være påtegnet på ejerens indbo-/familieforsikring.
-Klubbens bestyrelse er bemyndiget til i særlige tilfælde at dispensere fra reglerne i form af tilladelser eller forbud. Anvisninger herfra skal altid følges.


2. Færdsel på klubbens område.
-Kørsel på markvejen og på parkeringsområdet må max ske med 15 km/t.
-Al ophold og færdsel på klubbens område er på eget ansvar.
-Klubbens faciliteter, inventar osv. må ikke udsættes for unødig overlast.
-Skader på klubbens faciliteter, inventar osv. meddeles straks til klubbens bestyrelse på mail hol.bestyrelse@gmail.com 
-Ingen må fastgøre sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
-Ingen fører en hest uden grime og træktov, trense eller tilsvarende optømning.
-På græsset omkring dressurbanerne, på skråningen og på græssset langs stald 1 må der altid kun rides i skridt.
-Det er ikke tilladt at springe hen over hegnet hverken på de 3 udendørs dressurbaner eller hen over hegnet på den udendørs springbane.
-På alle områder i HOL udenfor foldene, må der ikke være løse heste.
-Der skal holdes en sikkerhedsafstand på 1 meter mellem hestene undtaget for heste, der til dagligt går på fold sammen.
-Biler skal parkeres på P-pladsen og cykler i cykelstativet eller bag stald 2
-Hunde skal føres i snor. Undtaget herfor kan være enkelte hunde,der ifølge aftale med bestyrelsen indgår i skadedyrbekæmpelse på klubbens område.
-Efterladenskaber fra hunde skal samles op og bortskaffes af hundeejerne selv. 
-Efterladenskaber fra heste på P-pladsen skal bortskaffes inden P-pladsen forlades. 
-Alle 4 staldindgange skal altid holdes fri samt rene for hestepærer, halm osv. 
-Trailerlæssepladsen ved det runde blomsterbed er forbehold af- og pålæsning af heste samme dag.
-Brug af lys, el og vand i klubben skal ske med omtanke for forbruget. 
-Der må ikke tændes for el-radiatorerne på toiletterne. Undtaget herfor kan være i tilfælde af aftale med bestyrelsen pga. periode med hård frost.


3. Stald.
-Al ophold i staldene skal altid foregå på en rolig og behersket måde og i respekt for hestene og andre i stalden. 
-Løb, råb, leg og anden støjende adfærd herunder brug af generende musik er derfor ikke tilladt i staldene.
-Der må ikke rides i staldene.
-Ingen cykler i staldene.
-Striglepladser, vaskepladser, staldgang og solarium er til fælles benyttelse og må derfor ikke bruges til opbevaring.
-Heste udefra har af hensyn til smitterisiko ikke adgang til stald 2.
-Når man forlader staldene og ridehuset slukkes der altid for lyset overalt. 
 
4. Staldgange, vandspiltorve og solarie
-Det er kun tilladt at binde hestene på staldgangen i de faste bokstremmer. Ikke i boksdørene
- Hestene skal altid stå opbundet i lukket grime og være fastspændt i både højre og venstre side af grimen.
-Hestene må ikke stå unødigt længe opbundet på staldgangen og i vandspiltovet. 
-I solariet må der kun stå heste, som er under fast opsyn.
-Kæderne skal altid være fri fra gulvet, når man forlader solariet. 
 
5. Ridning i ridehus samt på de udendørs baner
-Ved ridning eller anden træning af heste på klubbens faciliteter skal der være betalt for aktivt medlemskab af HOL forinden. 
-Åbningstiden i ridehuset er som udgangspunkt fra kl. 6.00-22.00
-Hesten skal under al ridning på HOL´s faciliteter bære fastspændt optømning på hovedet, dvs. alm. trense med eller uden bid / hackamore og må ikke rides kun i grime.
-Alle ryttere skal bære sikkerhedsgodkendt, fastspændt ridehjelm under al ridning
-På de grønne områder omkring dressurbanerne, skråningen og på græssset langs stald 1 må der altid kun rides i skridt.
-Kun undervisere og nødvendige hjælpere må færdes til fods på ridebanerne.
-Ved al trafik til og fra ridebanen i ridehuset, skal de øvrige ryttere altid gøres højt og tydeligt opmærksom på, at lågerne åbnes. 
-Der må af sikkerhedshensyn ikke hænge dækkener og jakker ned ad barrieren på langsiderne. Dækkener og jakker skal hænges ude i hjørnerne. 
-Hestepærer skal altid fjernes fra den indendørs ridehusbund hurtigst muligt.
-Færdsel til fods på den indendørs ridebane i ridehuset er altid tilladt for alle for, at fjerne hestepærer.
-Det er tilladt at modtage undervisning fra egen instruktør. Ved ønske om fast undervisningstid i ridehuset kontaktes bestyrelsen på hol.bestyrelse@gmail.com som koordinerer tiderne.
–Der må max. undervise 2 instruktører ad gangen i dressur og 1 ad gangen i springning.
-Alle undervisere skal være min. passsivt medlem af HOL og have børneattest, hvis der undervises børn og unge under 15 år.
-Skridt foregår altid enkeltvis på hovslaget. Kun to og to, hvis der ikke er andre ryttere.
-Er der andre ryttere i ridehuset, må man ikke holde stille med sin hest på hovslaget kun for at snakke med publikum.
-Man mødes venstre mod venstre. Skridt har dog altid ret til hovslaget.
-Parade øves indenfor hovslaget.
-Ridning med Cordeo eller tilsvarende halsrem må kun foregå på bane 2 med lukket led eller i ridehuset på den i ridehusskemaet fastlagte tid.
-Det er ikke tilladt at slippe hesten eller ponyen løs i ridehuset.
-Vandingsanlægget i ridehuset må kun betjenes ifølge aftale med bestyrelsen. 
-Tydelige huller i ridehusbunden efter springning, longering, pony-games eller anden tilsvarende aktivitet skal jævnes ud igen.
 
6. Longering og løsspringning 
-Løsspringning foregår kun på bane 2.
-Udendørs longering henvises til bane 2.
-Longering eller tilsvarende arbejde i lang line for hånden i ridehuset er kun tilladt, hvis samtlige andre ryttere forinden er spurgt om lov til dette.
-Kommer der nye ryttere i ridehuset efter påbegyndt longering, er det tilladt at færdiggøre dette.
-Longering i ridehuset er som udgangspunkt ikke tilladt når der foregår skemaplanlagt undervisning. Undtaget herfra er dog, hvis der er veterinære hensyn hos hesten som taler herfor.  
 
7. Springning i ridehus og på springbanen samt miljøtræning og pony-games
-Sikkerhedsvest skal bæres af alle under 18 år ved disse aktiviteter. 
-Springning, bomtræning og cavalettis arbejde må foregå i de dertil skemalagte tider i ridehusskemaet med og uden underviser. Øvrige ryttere må gerne ride imens der foregår springundervisning, men skal tage størst muligt hensyn.
-Miljøtræning og pony-games i ridehuset kan ske, hvis der er givet besked herom på Messenger tråden - HOL ridehus senest 24 timer forinden. I modsat fald har alm. ridning førsteret.
-Der må kun springes, laves miljøtræning og rides pony-games, når der er mindst én person over 18 år til stede udover rytteren, som samtidig er i stand til at kunne tilkalde hjælp i tilfælde af uheld og som er ansvarlig for at aktiviteten foregår iht. Dansk Ride Forbunds retningslinjer for etisk korrekt brug af hesten til ridesport pr. 1. januar 2021
-Bomtræning og cavalettis arbejde med en max. højde på indtil 30 cm. må gerne finde sted, når man er alene i ridehuset i de dertil skemalagte tider i ridehusskemaet eller på bane 2.
-Forhindringerne, miljøtrænings- og pony-games udstyr skal altid sættes pænt og helt ind på plads kort efter brug.
-Bommene skal altid hænges op i farveorden kort efter brug.
-Det er ikke tilladt at ride på den udendørs græsspringbane i vinterhalvåret, eller i sommerhalvåret, når den er lukket pga. vådt/glat føre.
-Bommene må aldrig efterlades liggende direkte på jorden på den udendørs græssprinbane eller på bane 2.
 
8. Ridning i terræn og trafik
-Dansk Ride Forbunds anbefalinger omkring ridning i terræn og trafik skal overholdes
-Al ridning i terrænet omkring klubben må kun foregå på de stier og i den gangart, der er oplyst på kortet i klubmappen, som ligger i ridehuset og som findes på klubbens hjemmeside under "faciliteter"
-Al ridning på den tilladte sti i Dyrehaven, på ridestien langs Dyrehaven ned mod Ladegårdsalléen og på den tilladte sti i Knudkoven må kun foregå i skridt.
-Al ridning på Sportsbyens område må kun foregå på ridestierne. Her må der gerne rides i trav og galop. 
-Færdselsloven skal overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til øvrige trafikanter og tage ned i skridt når man passerer andre. 
 
Pkt. 9 - 15 særligt for hestepensionatet i stald 2

9. Opbevaring af rideudstyr, strøelse, foder samt hestetrailere
-Al rideudstyr skal opbevares inde i sadelrummene og inde i staldskabene.
-Dækkener skal opbevares inde i dækkenrummene.
-Der er én sadelplads og én trenseplads i det øverste sadelrum til hver boks og én sadelplads og én trenseplads i de nederste sadelrum til hver boks.
-De nederste pladser i begge sadelrum er forbeholdt de mindste ryttere.
-Begge sadelrum skal stå aflåst, også imens man rider.
-Grimer og dækkener skal hænges op eller lægges ind i egen boks imens man rider. 
-Der kan lejes 1 ekstra staldskab pr. boks i stald 1 for 100 k.r pr. md., sålænge der er nogen ledige. 
-Klubben stiller ikke opbevaringsplads til rådighed til øvrigt rideudstyr og andet.
-Der må max. hænge 4 ting på bokslågen.
-Der må ikke bores i boksfronterne, staldskabsfronterne eller i foderkasserne. 
-Der må kun bores fast udstyr op inde i boksene efter forudgående aftale med bestyrelsen.
-Fast opsat udstyr inde i boksene må ikke tages ned igen.
-Al krybbefoder skal opbevares i de af bestyrelsen anviste aflukkede rum.
-Al stråfoder skal opbevares på de af bestyrelsen anviste pladser.
-Af hensyn til brandrisiko, lysinfald og indeklima for hestene, må der max. opbevares lagerbeholdning 1 måneds forbrug ad gangen i lagerboksene.
-Boksdørene ind til lagerboksene skal stå lukket 
-Hestetrailere må kun holde parkeret på P-pladsen foran Fasanskoven, dvs. til venstre for toiletvognen eller til højre for den røde container ved betonpladsen. 

10. Renholdelse af stald 2
-Der skal altid holdes god orden og rent overalt i hele stalden og gøres plads til andre.
-Der skal også altid holdes god orden i lagerboksene, i sadelrummene, i dækkenrummene og i foderrummene og gøres plads til, at alle 16 pensionærer har lige meget plads hver.
-Man fejer og rydder altid op efter sig med det samme.
-Der må ikke efterlades hestepærer, smedeaffald, afklippet pels eller lign. på striglepladserne, på staldgangen eller i vandspiltorvet
-Smedeaffald og afklippet pels må aldrig køres på møddingen.
-Hestepærer afleveres enten ind i egen boks eller køres på møddingen.
-Brandbart affald henvises til de opsatte skraldestativer.
-Den røde container må kun bruges til brandbart affald.
-Ikke brandbart affald tages med hjem igen.
 
 
11. Brug af de fem striglepladser i stald 2 
-På striglepladserne skal de opsatte opbindingskæder eller egne træktorv i nøjagtig samme længde som opbindingskæderne benyttes. 
- Hestene skal altid stå opbundet i lukket grime på striglepladserne og være fastspændt i både højre og venstre side af grimen.
-Hestene må ikke stå unødigt længe på striglepladserne og fodring med krybbe- og stråfoder skal foregå inde i boksene.
-Kæderne skal altid være fri fra gulvet, når man forlader striglepladsen - og der fejes. 

12. Staldporte, døre og vinduer 
-Alle staldporte, døre og vinduer i stald 2 skal så vidt muligt, altid stå helt åbne hele døgnet året rundt*

* I tilfælde af meget kulde, regn eller storm særligt i vinterhalvåret må staldportene gerne trækkes til, men aldrig helt i. 
-Undersøg om blæsten er i øst eller i vest og træk denne port til.  
 
Blæsten er ofte i vest, dvs. kommer fra åbningen ud imod ridebanerne.

*I tilfælde af frost skal staldporte, vinduer og døre lukkes, så vandet i stalden ikke fryser. Vandet skal samtidig løbe i en stråle svarende til en blyant i vandspiltorvet. 


13. Fodring
-Der skal vises hensyn og gøres plads til, at staldvagten kan komme til.
-Fodring må som udgangspunkt kun foregå på de i mellem bestyrelsen og pensionærerne aftalte tidspunkter og som er oplyst i reglerne for at indgå i klubbens fælles staldvagtordning og på staldvagtskemaet i stalden.
-Hesten må dog gerne, diskret, men i så vidt muligt begrænset omfang fodres udenfor de 3 faste daglige fodertidspunkter.
-Besked herom skal i så fald gives til staldvagten på et foldet stykke A4-papir, som sidder i fast i foderkassen og som er tydeligt synligt udefra.
-Fodring med krybbe- og stråfoder må kun foregå inde i boksene. 


14. Mødding
-Der må kun læsses af på møddingen – aldrig udenfor møddingen. 
-Kanten langs møddingen skal altid være fri.
-Man skal jævne aflæsset mødding ud efter sig, hvis der læsses af via kørepladerne.
-Der må ikke læsses af på kørepladerne, hvis de lagt ud som køreunderlag på møddingen.
-Hvis der står gylle ud over møddingspladsen, skal bestyrelsen straks kontaktes på hol.bestyrelse@gmail.com 


15. Foldregler
-Al brug af foldene skal ske iht. bestemmelserne for brug af HOL's foldene samt lov om hold af heste. 
-Det er derfor enhver hesteejers ansvar at sørge for løbende reparation og vedligeholdelse af den fold ens hest eller pony går på.
-Ved ud- og indlukning til og fra fold skal foldoversigten og rækkefølgen overholdes. Ved tvivlsspørgsmål kontakt altid ejeren. 
-Alle heste på foldene skal altid have adgang til frisk vand.
-Som udgangspunkt går heste og ponyer og hopper og vallakker hver for sig.
-Når heste/ponyer føres til og fra fold, skal de være iført lukket grime og træktov.
-Elhegnet skal altid være tændt, inden hestene lukkes ud og skal slukkes, efter sidste hest er taget ind.
-Alle led skal af hensyn til strømforsyningen på foldene altid stå lukket, undtagen når der passerer heste.
-Man må under ingen omstændigheder efterlade 1 hest alene på dagfold eller døgnfold området. Ansvaret for dette ligger hos den der tager 2. sidste hest ind. 
-I vinterhalvåret skal sidste hest været taget ind fra fold inden mørkets frembrud.
-Veterinærfoldene til syge eller nøjsomme heste eller ponyer skal muges mindst 2 gange ugentligt under brug.
-Det er hesteejerens ansvar at reparere klubbens stævne- og foldskur, hvis det beskadiges ved brug af veterinærfold 1 og 7.
 
***
 
Velbegrundet og kortfattet forslag til ændringer eller tilføjelser, som er fulgt op af et realistisk og konstruktivt alternativ, modtages gerne skriftligt til klubbens bestyrelse på hol.bestyrelse@gmail.com 
 
Spørgsmål angående tvivlstilfælde eller lignende i forbindelse med reglerne rettes skriftligt til klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende.

Hvis HOL´s sikkerheds- og ordensregler ikke overholdes af heste- eller ponyejeren efter skriftlig påmindelse herom, bortfalder opstaldningskontakten eller facilitetskortet.© 2016 Holbæk Rideklub | Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk  | hol.bestyrelse@gmail.com